Правилници и документи

Заповеди
Заповеди и наредби на МОН
  • Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. за преустановяване присъствения учебен процес за учениците от V, VI, VIII, IX, XI клас
  • Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г. на Директора на СРЗИ за въвеждане на противоепидемични мерки и режим на обучение за учениците от I - XII клас
  • Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 за организиране на обучение от разстояние в електронна среда до отмяна на заповедта на Министъра на здравеопазването.
  • Заповед № РД-01-856/ 19.10.2021 на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на РБ, считано от 21.10.2021 г.
  • Заповед № РД09-290/ 29.01.2021 г. за график на учебните занятия в периода от 01.02.2021 г. до 17.03.2021 г.
  • Заповед № РД-01-52/ 26.01.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.
  • Заповед № РД-01-51/ 26.01.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

във връзка с организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019-2020 година
Обществен съвет
Архив

Информация за отпускането на стипендии в ТУЕС за учебната 2020/2021 г.

Необходими документи за дипломни работи на 12 клас (випуск 2020)

Презентация от родителска среща на осми клас (випуск  2025) 17.09.2020 г.

Заповед № РД11-41/ 22.12.2020 г.
Заповед № РД11-120/ 30.03.2020 г.
Заповед № РД11-118/ 27.03.2020 г.
Заповед № РД11-116/ 13.03.2020 г.
Заповед № РД11-115/ 13.03.2020 г.

Заявление за стипендия 2020

Заповед № РД09-67/ 16.01.2020 г. във връзка с организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019-2020 година
Заповед № РД09-2151/ 27.08.2019 г. за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация в институциите в системата на училищното образование през учебната 2019-2020 година
Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2019 – 2020 година
Заповед № РД09-2148/ 27.08.2019 г. за предучилищното и училищното образование
Заповед № РД09-2152/ 27.08.2019 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2019 – 2020 година
Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г.  във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019 – 2020 година

Презентация от Родителска среща на випуск 2020 14.11.2019 г.

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа.

Списък преподаватели консултации.

Бюджет за декември 2017.

Финансов отчет I тримесечие 2017.
Финансов отчет II тримесечие 2017.
Финансов отчет III тримесечие 2017
Финансов отчет IV тримесечие 2017.

Училищен учебен план за учебната 2016/2017 година.