Правилници и документи

Заповеди и наредби на МОН

за график на учебните занятия в периода от 01.02.2021 г. до 17.03.2021 г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.

за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация в институциите в системата на училищното образование през учебната 2019-2020 година

във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2019 – 2020 година

за предучилищното и училищното образование

за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2019 – 2020 година

 във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019 – 2020 година

във връзка с организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019-2020 година

във връзка с организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019-2020 година
Обществен съвет