Национална програма "Обучение за ИТ кариера"

Националната програма "Обучение за ИТ кариера" е одобрена с Решение № 271/20.04.2018 г. на Министерски съвет за учебната 2018/2019 година.

За първия випуск от ученици, включили се в нея през 2017/2018 година, ще бъде втора учебна година.

За втория випуск ученици от 10. клас учебната 2018/2019 година ще бъде първа по националната програма. Всеки десетокласник за учебната 2018/2019 г., който НЕ се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация от професионалното направление 481 „Компютърни науки“ може да се регистрира и да стане част от втория випуск на националната програма.

Националната програма "Обучение за ИТ кариерa" продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението  се организира и ръководи от петте училища-центрове за софтуерно обучение, а именно:

• МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
• ПГКТС, гр. Правец и Технически университет, гр. София
 Технологично училище "Електронни системи" към ТУ-София (ТУЕС) и Технически университет, гр. София.
• ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
• ПГЕЕ „К. Фотинов“, гр. Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.

Тези центрове ще организират обучението на учениците от всички административни области на страната.

Сформирането на групите за учениците от X клас през учебната 2018/2019 г. ще стане след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение.

За повече информация: www.mon.bg/upload/15056/Np6_ITKariera-200418.pdf

Регистрация за кандидатите десетокласници за включване в националната програма се осъществява на

https://it-kariera.mon.bg/e-learning в срок до 16.00 часа на 05.10.2018 г.

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

Началото на софтуерното обучение на учениците (десетокласниците през учебната 2018/2019 г.) е от 01.11.2018 г.