Национална олимпиада по информационни технологии

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-15/23.01.2019 г.   на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2018/2019 г., Ви напомням, че съгласно регламента на Националната олимпиада по информационни технологии до 28.02.2019 г. училищната комисия предава всички материали за всички проекти в РУО.

Материалите включват папка, която съдържа:

1. Документация на проекта – приложение 1;

2. Декларация за участие в Националната олимпиада по информационни технологии – приложение 2.

Всички материали да бъдат окомплектовани коректно и предадени на 27.02.2019 г. или на 28.02.2019 г. от 9:00 до 16:30 часа в стая 511 на Ралица Войнова – старши експерт по информатика и информационни технологии.“

Приложения:

1. Приложение 1 /документация/

2. Приложение 2 /декларация/

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД