График за предаване на дипломните работи


Всички дипломанти от 12 клас, випуск 2021 трябва да предадат дипломните работи и заявленията за допускане до ДКИ теория и практика с личен подпис в дирекцията в 8. блок на ТУ-София по следния график:

                                          26.04.2021 г. (понеделник) - XII Б: от 12.00 до 14.00 ч.

                                          26.04.2021 г. (понеделник) - XII А: от 14.00 до 16.00 ч.

                                          27.04.2021 г. (вторник) - XII В: от 14.00 до 16.00 ч.

                                          28.04.2021 г. (сряда) - XII Г: от 14.00 до 16.00 ч.

 

Изисквания:

  1. 1. Дипломните работи трябва да бъдат оформени според изискванията, описани във файла Diplomirane_All_Docs_2021.doc, да бъдат форматирани и разпечатани едностранно, подвързани със спирала и / или твърди корици, като трябва да съдържа:

  • титулна страница  - по образец;

  • подписано задание на ДР – оригинал;

  • празна страница за мнение на ръководителя и предложение за рецензент;

  • структурата на ДР да бъде по глави със смислени заглавия, точки и подточки;

  • в началото трябва да има увод , в края – заключение;

  • използвана литература да бъде цитирана в текста;

  •  съдържание;

  • CD, надписано в имена, клас и випуск, прикрепено към задната корица на ДР, което съдържа всички материали от разработката на ДР

  1. 2. Дипломантите, които няма да бъдат допуснати или не желаят да защитават ДР, трябва да предадат материал, подговен съобразно изисванията на заданието на ДР и да бъде оформен по начина, описан в т.1. Обемът на предадения материал, оформен със заданието на ДР, трябва да бъде минимум 50 % от поставените задачи.

Това са критериите за получаване на оценка Среден 3 по два предмета: Производствена практика и Комплексна практика по специалността. Без тези оценки учениците нямат да имат завършен 12 клас и няма да бъдат допуснати до ДЗИ и ДКИ.

Спазването на графика е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Поздрави,
доц. д-р инж. Стела Стефанова
Директор на ТУЕС към ТУ-София