Откриване на строителната площадка по ОП "Региони в растеж" 2014-2020

На 21.05.2021 г. официално в сградата на Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София се проведе официалната церемония по откриването на строителна площадка в изпълнение на договор № BG16RFOP001-3.002-0016-002-9-1/06.01.2020 г. между Министерството на образованието и науката и „Билд Инженеринг 77“ ЕООД за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ТУЕС към ТУ – София, одобрени за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На събитието присъстваха представители на фирмата изпълнител - „Билд Инженеринг 77“ ЕООД, ТУЕС към ТУ – София, Технически университет – София, фирмата за строителен надзор – ДЗЗД Стройтех надзор и Столична община район Младост.